OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito podmínkami (dále jen Obchodní podmínky) se řídí veškeré vaše nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce“) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě naší společnosti společnosti Maturita na míru, s.r.o., IČO: 04543513, DIČ: CZ04543513, se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416 (dále jen „E-Tiket“). Naší prodejní sítí se rozumí on-line prodej na našich webových stránkách na adrese www.e-tiket.cz. Nákupem vstupenky vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit.
 2. Naše společnost není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Zajišťujeme prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného příkazní smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká přímý právní vztah mezi vámi jako zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem této Akce, který vstupenku prodává. Veškeré vaše nároky spojené se zakoupenou vstupenkou a vaším právem zúčastnit se Akce, na kterou jste si tuto vstupenku zakoupili, proto směřují vždy vůči pořadateli Akce, nikoliv vůči naší společnosti.
 3. Naše společnost proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se Akce konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či míst konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo, či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídáme za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vám nebo jakékoliv třetí osobě vznikla v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídáme za žádné výlohy, které by vám vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením, konáním či nekonáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.
 4. V souvislosti se vstupem na konkrétní Akci jste vždy povinni dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Jste rovněž povinni podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 5. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky berete jako zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 6. Naše společnost žádným způsobem neodpovídá za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo naši prodejní síť. Zakoupené vstupenky v jakékoliv podobě vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití QR kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte být na Akci vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se tím skutečnosti, že na Akci nemusíte být vpuštěni.
  1.  

II. Nákup vstupenek

 1. Nákup vstupenek a jejich reklamace je definována v sekci “Nákup vstupenek & Reklamace” na webové stránce www.e-tiket.cz/obchodni-podminky.
 2. Při nákupu vstupenek prostřednictvím našich webových stránek vás tyto stránky snadno a srozumitelně provedou celým procesem nákupu, včetně způsobu zaplacení ceny vstupenek a dalších úplat, které budete platit vedle samotné ceny vybraných vstupenek – pokud takové nějaké existují.
 3. Vstupenky se v naší prodejní síti prodávají v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem či je zákazníkům umožněno stažení a/nebo vytisknutí tohoto druhu vstupenky.
 4. S cenami jednotlivých vstupenek prodávaných v naší prodejní síti budete seznámeni na webových stránkách naší společnosti na adrese www.e-tiket.cz.
 5. Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 6. Vedle ceny vstupenky, která náleží pořadateli Akce, a kterou mu prostřednictvím naší prodejní sítě platíte, Vám mohou být naúčtovány ještě další úplaty, které náleží naší společnosti za to, že jste použili naši prodejní síť k nákupu vstupenky. Jedná se o tzv. Servisní poplatek a Transakční poplatek. Pokud budou uplatněny, tak s jejich výší budete vždy předem seznámeni při každém jednotlivém nákupu a to v příslušném nákupním okně, které se Vám otevře při nákupu vstupenky prostřednictvím webových stránek
 7. Vaše celková platba bude zahrnovat Vstupné, tedy cenu předmětné vstupenky, která náleží pořadateli Akce, a dále může zahrnovat úplatu v podobě Servisního poplatku a Transakčního poplatku, které náleží naší společnosti, budou-li v konkrétním případě účtovány. 
 8. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

III. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v naší prodejní síti se řídí Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek a reklamace uvedených na internetové adrese: www.e-tiket.cz/obchodni-podminky. V sekci “Nákup vstupenek & Reklamace” naleznete veškeré detaily.
 2. Jak shora uvedeno, naše společnost není pořadatelem žádné z Akcí. Proto se veškeré vaše nároky spojené se zakoupenou vstupenkou přesouvají na Pořadatele Akce.
 3. Zaplacené Vstupné ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem vstupenek v naší prodejní síti, se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky vám nebude vstupenka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.
 5. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, budete vyrozuměni prostřednictvím kontaktních údajů, které jste při nákupu vstupenek poskytli (zejména e-mail), o tom, že Akce je zrušena. Nicméně nijak nezodpovídáme za skutečnost, pokud vás nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud obdržíte včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 6. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, budeme vracet níže popsaným způsobem Vstupné pouze do výše prostředků, které nám pořadatel za tím účelem poskytne, neboť jednáme pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou vaše nároky takto uspokojeny, vám odpovídá výhradně Pořadatel zrušené Akce.
 7. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu promocí e-mailu na adresu: info@e-tiket.cz anebo písemně na adresu sídla společnosti Maturita na míru, s.r.o. .
 8. U naší společnosti nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv vstupenku, kterou jste nezakoupili v naší prodejní síti.

IV. Zákaz obchodování se vstupenkami

 1. Vstupenky zakoupené v naší prodejní síti nejsou primárně určeny k tomu, aby se s nimi dále obchodovalo nebo spekulovalo. Pořadatel nás pověřil k prodeji vstupenek osobám, které mají zájem se zúčastnit dané Akce, ovšem nepřeje si, aby se tyto vstupenky staly předmětem sekundárního obchodu. Upozorňujeme vás tedy na to, že někteří pořadatelé mohou přijmout patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím se vstupenkami.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a vámi, jste-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 3. Naše společnost si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky a další podmínky vázané k těmto Obchodním podmínkám aktualizovat.

Maturita na míru, s.r.o.

V Praze dne 30.5.2021

 

 

Podmínky pro užívání stránek www.e-tiket.cz

I. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem stránky www.e-tiket.cz je společnost Maturita na míru s.r.o., IČO: 04543513, DIČ: CZ04543513, se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416 (dále jen „E-Tiket“ nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.e-tiket.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.e-tiket.cz (dále jen „Podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno E-Tiket ani internetových stránek samotných.

II. Vymezení odpovědnosti portálu E-Tiket

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www.e-tiket.cz, jejichž úprava je obsažena v Obchodních podmínkách pro Pořadatele.
 2. Obsah internetových stránek www.e-tiket.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.e-tiket.cz.
 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www.e-tiket.cz.

III. Profil a registrace uživatelů

Uživatelé si mohou na internetových stránkách www.e-tiket.cz vytvořit vlastní profil a to jak prodejní (pro Pořadatele), tak nákupní (pro Zákazníky). Pro užití internetových stránek www.e-tiket.cz nebo nákup vstupenek prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.

IV. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www.e-tiket.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. V případě porušení autorských práv se bude E-Tiket domáhat náhrady majetkové i nemajetkové újmy a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.e-tiket.cz lze bez souhlasu E-Tiket použít pouze pro soukromé účely, nikoliv pro komerční účely.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakékoli znění těchto Obchodních podmínek.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek užití a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a E-Tiket se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím E-Tiket budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 5. Tyto Obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.e-tiket.cz.

Obchodní podmínky pro nákup vstupenek

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) upravují práva a povinnosti společnosti Maturita na míru s.r.o., IČO: 04543513, DIČ: CZ04543513, se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416 (dále jen „E-Tiket“) a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“) prostřednictvím E-Tiket.
 2. Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím E-Tiket a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup seznámil.
 3. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje a organizuje Akci a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.
 4. E-Tiket je zprostředkovatel prodeje vstupenek na tyto akce prostřednictvím svých internetových stránek www.e-tiket.cz. (dále jen „Prodejní síť“).

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek E-Tiket dodat jménem a na účet Pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek k prodeji Pořadatelem a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. E-Tiket se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany E-Tiket jsou veškeré závazky E-Tiket vyplývající ze smlouvy splněny.

III. Nákup vstupenek a platební možnosti

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.e-tiket.cz je platba za vstupenku možná pouze platební kartou.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany E-Tiket (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím.
 4. E-Tiket nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet.
 5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že E-Tiket není Pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. E-Tiket zajišťuje výrobu, prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi E-Tiket a Pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a Pořadatelem této Akce. E-Tiket proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Pořadatelem Akce.
 2. E-Tiket žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. E-Tiket neodpovídá za žádné závazky Pořadatele Akce. Dále E-Tiket neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě Pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u Pořadatele Akce.
 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť E-Tiket neodpovídá.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem prostřednictvím E-Tiket odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamační řád vstupenek zakoupených skrze e-tiket.cz

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u E-Tiket prostřednictvím Prodejní sítě se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI.
 2. Reklamace obsahu Vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Zákazník písemnou formou a to emailem na adresu: info@e-tiket.cz. Zákazníkovi bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení.
 3. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 4. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.
 5. E-Tiket nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího (např. přeplněná schránka, spam).
 6. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 24 hodin po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 72 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat E-Tiket a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku.
 7. V případě neobdržené vstupenky je kupující povinen sdělit E-Tiket jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní. V případě, že E-Tiket zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, bude dále postupováno následujícím způsobem:
  1. E-Tiket se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů, nejdéle však 24 hodin před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  2. v případě, že již došlo ke konání Akce, se E-Tiket zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 1. V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který E-Tiket poskytl svůj e-mail, o této skutečnosti vyrozuměn. E-Tiket neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout.
  • Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup, pokud v obchodních či jiných podmínkách pořadatele není uvedeno jinak. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
  • Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po oznámení o zrušení Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.
 1. Za vrácení vstupného v případě zrušené Akce odpovídá výhradně Pořadatel a nikoliv E-Tiket a to do celkové výše vložených finančních prostředků zákazníkem.Veškeré reklamace bude tedy E-Tiket postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení Pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na Pořadatele.
 2. U E-Tiket nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v Prodejní síti.

VII. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. E-Tiket je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a E-Tiket se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím E-Tiket budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR

Kdo je správcem osobních údajů?

 • Maturita na míru s.r.o., IČO: 04543513, DIČ: CZ04543513, se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416 (dále jen „E-Tiket“);
 • Pořadatel akce, jehož identifikace je vždy uvedena v nákupním formuláři a následně na vstupence (dále jen jako „Pořadatel“).

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 • Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho nákupu vstupenky nebo na základě vaší registrace a vytvořením profilu na stránkách www.e-tiket.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Při nákupu vstupenky:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, adresa

Pokud si vytvoříte profil:

 • jméno, příjmení, e-mail, fotografie (pokud ji nahrajete).

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

Pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem:

 • doručení vstupenky,
 • informování o změně termínu nebo místa konání akce, o zrušení akce, o dalších detailech a náležitostech akce,
 • kontroly vstupenky a umožnění vstupu na akci,
 • vyřízení reklamace a případného předání kontaktu na Pořadatele.

Mohu svůj profil zrušit?

 • Jakož to zákazník můžete svůj profil kdykoliv zrušit a zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno. Jakož to Pořadatel svůj profil zrušit nemůžete, pokud na vašem profilu probíhá prodej vstupenek.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

 • Osobní údaje uchováváme pouze do doby uskutečnění akce, popř. do doby vypořádání nároků zákazníka vzešlých z účasti na akci, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu E-Tiket, např. pro účely vyřízení či uplatnění našich nároků.
 • Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Komu smíme osobní údaje poskytnout?

 • Pořadateli akce, jehož identifikace je vždy na konkrétní vstupence, pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky a pro účely zpracování z titulu jeho oprávněného zájmu nebo s vaším souhlasem pro účely zasílání novinek,

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

 • Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám prostřednictvím E-Tiket prodat vstupenku nebo vytvořit profil.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?

 • Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Jakým způsobem E-Tiket zajišťuje ochranu osobních údajů?

 • Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme níže specifikovaným osobám.
 • Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Tyto zásady může E-Tiket příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby E-Tiket dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.