OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY

I. Úvodní ustanovení a definice

 1. Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky.
 2. E-Tiket“ se rozumí Maturita na míru, s.r.o., IČO: 04543513, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249416
 3. Pořadatelem“ se rozumí obchodní partner E-Tiket pořádající kulturní, sportovní a/nebo jiné akce, které jsou propagovány prostřednictvím E-Tiket, a na něž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.
 4. Akcí“ se rozumí jakákoliv kulturní, sportovní a/nebo jiná akce organizovaná Pořadatelem, na níž jsou prodávány Vstupenky v Prodejní síti.
 5. Vstupenkami“ se rozumí vstupenky na Akce zakoupené prostřednictvím E-Tiket.
 6. Prodejní sít“ zahrnuje zejména internetové stránky www.e-tiket.cz či internetové stránky, které na www.e-tiket.cz přesměrují.
 7. Kontaktovat E-Tiket“ znamená zaslat písemnost na adresu sídla E-Tiket nebo zaslat e-mail na e-mailovou adresu info@e-tiket.cz či jinou e-mailovou adresu zaměstnanců s příponou @e-tiket.cz.
 8. Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Smlouvou o spolupráci“ se rozumí smlouva o spolupráci uzavřená mezi E-Tiket a Pořadatelem, jejímž předmětem je prodej Vstupenek v Prodejní síti pro Pořadatele za odměnu sjednanou ve Smlouvě o spolupráci pro E-Tiket.
 11. Zákazníci“ jsou osoby, které si zakoupí Vstupenky v Prodejní síti.
 12. Příjem“ jsou finanční prostředky, které Pořadatel obdrží od Zákazníků za prodej Vstupenek. Tyto Příjmy přijímá Pořadatel na svůj bankovní účet.
 13. “Odměna pro E-Tiket” je finanční částka uvedená ve Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi E-Tiket a Pořadatelem stanovená na základě provize z každé prodané vstupenky.
 14. Smluvní strany“ jsou Pořadatel a E-Tiket.
 15. GDPR“ znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 16. Admin“ se rozumí webové rozhraní E-Tiket pro Pořadatele.
 17. Zásadami“ se rozumí Zásady soukromí dostupné na internetových stránkách https://e-tiket.cz/obchodni-podminky/.
 18. Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti E-Tiket a Pořadatelů při prodeji Vstupenek na Akce v Prodejní síti.
 19. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách https://e-tiket.cz/obchodni-podminky-pro-obchodni-partnery/
 20. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o spolupráci a Pořadatel podpisem Smlouvy o spolupráci stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto Obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a E-Tiket.

II. Předmět smlouvy o spolupráci

 1. Na základě Smlouvy o spolupráci bude E-Tiket zajišťovat jménem a na účet Pořadatele a za úplatu prodej a distribuci Vstupenek na Akce, a to prostřednictvím Prodejní sítě.

III. Práva a povinnosti E-Tiket

 1. E-Tiket se zavazuje, že bude pro Pořadatele prodávat a distribuovat Vstupenky na Akce, a to jménem a na účet Pořadatele. Pořadatel je ve vztahu k Zákazníkovi prodávajícím a Zákazník je ve vztahu k Pořadateli kupujícím Vstupenek na Akce. E-Tiket není kupujícím ani prodávajícím Vstupenek na Akce.
 2. E-Tiket nenese odpovědnost za konání Akcí či za jejich nekonání, ani za jakoukoliv změnu těchto Akcí, dále neodpovídá za jejich průběh nebo za jakékoliv události, k nimž by na těchto Akcích došlo. E-Tiket též neodpovídá za žádnou škodu, která vznikla Pořadateli či třetím osobám v souvislosti s konáním Akcí.
 3. E-Tiket je dle vlastního uvážení oprávněn odmítnout prodej Vstupenek a propagaci takových Akcí, které se neslučují s obchodní politikou a obchodním zaměřením E-Tiket. Pořadateli v takovém případě nevznikají vůči E-Tiketu žádné nároky.
 4. Prodej Vstupenek bude ukončen úplným vyprodáním všech Vstupenek, jejichž prodejem Pořadatel pověřil E-Tiket. Pokud nedojde k vyprodání všech Vstupenek, jejichž prodejem Pořadatel pověřil E-Tiket, dojde k ukončení prodeje Vstupenek nejpozději k okamžiku začátku Akce.
 5. Dále může být prodej Vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě ukončen na základě písemné dohody mezi Pořadatelem a E-Tiket, na základě písemného pokynu Pořadatele doručeného E-Tiket nebo na základě jednostranného oznámení E-Tiket Pořadateli prostřednictvím e-mailu. Písemná dohoda, pokyn Pořadatele nebo oznámení E-Tiket musí přesně určovat Akci, které se ukončení prodeje Vstupenek týká.
 6. Dojde-li ke zrušení Akce či změně termínu jejího konání, popř. k jiné změně, která opravňuje Zákazníky k vrácení vstupného, E-tiket za tuto změnu nenese odpovědnost a veškeré závazky vůči zákazníkům si řeší Pořadatel. V případě, že Zákazník hradil vstupné platební kartou či převodem z účtu, musí Pořadatel vstupné vrátit na platební kartu či bankovní účet, z něhož bylo vstupné hrazeno a E-Tiket tuto skutečnost na základě zákazníka prověří.
 7. Dojde-li ke zrušení Akce či změně termínu jejího konání z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci) je na rozhodnutí Pořadatele, jak bude kompenzovat své zákazníky. E-Tiket v tomto smyslu nenese vůči závazkům Pořadatele žádnou zodpovědnost. Daným není dotčen nárok E-Tiket na uhrazení provize za již prodané Vstupenky Pořadatele dle podmínek uvedených uzavřenou Smlouvou o o spolupráci .
 8. E-Tiket se zavazuje poskytnout Pořadateli na jeho žádost informace týkající se prodeje nebo průběhu prodeje Vstupenek na Akci, tj. zejména množství prodaných Vstupenek.
 9. Pořadatel a E-Tiket se dále dohodli, že E-Tiket bude pro Pořadatele informovat veřejnost o konané Akci formou uveřejnění informací o konané Akci, a to na internetových stránkách www.e-tiket.cz, případně dalšími způsoby, které E-Tiket uzná za vhodné.
 10. E-Tiket se zavazuje Vstupenky zakoupené prostřednictvím Prodejní sítě doručit Zákazníkům a to elektronickou formou.
 11. Odměnu pro E-Tiket se Pořadatel zavazuje převést E-Tiketu poté, co Příjem poníží o odměnu z prodeje Vstupenek sjednanou ve Smlouvě o spolupráci a do dne splatnosti daňového dokladu (faktury).
 12. Pořadatel je povinen Odměnu pro E-Tiket převést Pořadateli dříve, než dojde ke konání Akce, do dne splatnosti daňového dokladu (faktury). Pokud tak neučiní, má E-Tiket právo zablokovat všechny prodané vstupenky tak, že nebudou funkční do chvíle, než Pořadatel sjedná nápravu a částka se připíše na účet E-Tiket.
 13. Veškeré platby jsou Smluvní strany povinny uskutečňovat na bankovní účty uvedené na daňových dokladech, popř. na bankovní účty jiným způsobem prokazatelně sdělené druhé Smluvní straně. Smluvní strany nejsou oprávněny požadovat platbu na jiný bankovní účet poté, co již byl vystaven daňový doklad vztahující se k takové platbě.

IV. Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel se zavazuje alespoň 3 (tři) pracovní dny před zahájením prodeje Vstupenek na konkrétní Akci Kontaktovat E-Tiket a dodat veškeré nezbytné informace týkající se této Akce, tj. především název, datum, čas, místo konání a program Akce, dále názvy prodejních kategorií, jejich ceny, kapacity a popřípadě další informace týkající se prodeje Vstupenek jako jsou slevy, loga a jiné informace potřebné pro zahájení prodeje. Po dobu prodlení Pořadatele s plněním povinností podle tohoto odstavce není E-Tiket povinen zahájit prodej a distribuci Vstupenek na předmětnou Akci.
 2. Pořadatel je povinen Kontaktovat E-Tiket ohledně všech změn, jako změna místa konání, data, ceny apod., které by v souvislosti s konáním Akce učinil, na e-mail uvedený ve Smlouvě o spolupráci.
 3. V zájmu zajištění přehlednosti o opatřeních v souvislosti s prodejem Vstupenek zajišťovaným E-Tiket se Pořadatel zavazuje neprovádět kopírování, úpravy ani jakékoliv změny Vstupenek s tím, že jakékoliv takové úpravy lze provádět výhradně jen prostřednictvím E-Tiket či s písemným souhlasem E-Tiket.
 4. Pořadatel se zavazuje zajistit:
  1. že v případě, že využívá též jiné prostředky k propagaci Akce než jen internet, zavazuje se na takových prostředcích vždy uvést, že vstupenky na Akce je možné zakoupit prostřednictvím Prodejní sítě E-Tiket,
  2. aby byl E-Tiket uveden na všech sociálních sítích a jiných internetových stránkách provozovaných Pořadatelem za účelem propagace Akce s prolinkováním na internetovou stránku www.e-tiket.cz, které umožní uživateli přímý přístup do prodejního systému E-Tiket a nákup Vstupenek na Akce.
 5. Pořadatel souhlasí s tím, že E-Tiket smí použít obsah zveřejněný na sociálních sítích a dalších stránek Pořadatele nebo Akce, k propagaci Akce na internetových stránkách www.e-tiket.cz. Pořadatel se v této souvislosti zavazuje zajistit pro E-Tiket veškeré potřebné sublicence k takovému užití. V případě nesplnění povinnosti Pořadatele podle předchozí věty, je Pořadatel povinen E-Tiket odškodnit v případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči E-Tiket jakékoliv nároky z titulu užití obsahu Pořadatele nebo Akce.
 6. Pořadatel se zavazuje zajistit Zákazníkům, kteří zakoupí Vstupenky prostřednictvím Prodejní sítě E-Tiket, stejná práva jako Zákazníkům, kteří Vstupenky zakoupí jakýmkoliv jiným způsobem, než v Prodejní síti E-Tiket. Zejména se Pořadatel zavazuje zajistit, aby ceny Vstupenek prodávaných jinými prodejci Vstupenek, kteří mají za tímto účelem uzavřený smluvní vztah s Pořadatelem, nebyly nižší, než ceny Vstupenek prodávané prostřednictvím Prodejní sítě E-Tiket.
 7. V případě porušení povinnosti sjednané v tomto článku se Pořadatel zavazuje uhradit E-Tiket smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

V. Odměna E-Tiket a započtení a promlčecí lhůta

 1. Smluvní strany se dohodly, že Pořadatel bude hradit E-Tiket odměnu za služby, a to ve výši sjednané ve Smlouvě o spolupráci.
 2. E-Tiket se zavazuje vystavit Pořadateli běžný daňový doklad (fakturu) k odměně za prodej Vstupenek, vždy po 7 dnech prodeje Vstupenek, případně do 14 (čtrnácti) pracovních dnů, po ukončení Akce.

VI. Ostatní ujednání

 1. Platby a veškeré finanční částky zmiňované v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě o spolupráci jsou uvedeny vč. daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.
 2. Veškerá korespondence mezi Pořadatelem a E-Tiket bude probíhat buď osobním předáním, doporučeně poštou, případně na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě o spolupráci.
 3. E-Tiket neodpovídá Zákazníkům za škodu či újmu, která jim vznikla v souvislosti s konáním či nekonáním Akce. V případě, že jakýkoliv Zákazník vznese vůči E-Tiket jakýkoliv nárok v souvislosti s konáním či nekonáním Akce, zavazuje se Pořadatel tento nárok E-Tiketu uhradit, a to bez ohledu na to, zda jej E-Tiket skutečně uspokojil či nikoliv, a to až do výše celkové ceny za Vstupenky.
 4. Pokud E-Tiket obdrží reklamaci vycházející ze skutečnosti, že Akce byla zrušena, nebo došlo ke změně data jejího konání, nebo z jiného důvodu, je E-Tiket oprávněn nikoliv však povinen tuto reklamaci vyřídit sám a o částku, kterou Zákazníkovi vyplatil, vystavit běžný daňový doklad pro Pořadatele, který částku E-Tiketu uhradí. V případě, že jakýkoliv Zákazník, který zakoupil prostřednictvím Prodejní sítě Vstupenku na Akci, vznese jakoukoliv reklamaci či nárok vztahující se k Akci u E-Tiket, je E-Tiket oprávněn předat tuto reklamaci k posouzení Pořadateli, který je povinen se k reklamaci do 10 (deseti) dnů od jejího obdržení písemně vyjádřit a případné nároky Zákazníka uspokojit.
 5. V případě, že Zákazník reklamuje platební transakci za nákup Vstupenky u své banky, která shledá reklamaci oprávněnou (např. z důvodu odcizení platební karty či jejího zneužití, z důvodu neposkytnutí plnění ze strany Pořadatele, tj. z důvodu nekonání či zrušení Akce apod.) a platební transakci zruší, v důsledku čehož strhne z bankovního účtu E-Tiket částku odpovídající ceně Vstupenky, je E-Tiket oprávněn požadovat po Pořadateli úhradu takto stržené částky v plné výši včetně případných nákladů spojených se zrušením platební transakce a administrativního poplatku ve výši 2 % z ceny Vstupenky na Akci za každou takto reklamovanou Vstupenku dle čl. III. odst. 6 těchto Obchodních podmínek.  
 6. V případě prodlení Pořadatele s uhrazením Odměny pro E-Tiket je Pořadatel povinen uhradit E-Tiket smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 7. E-Tiket a Pořadatel se zavazují po celou dobu platnosti Smlouvy o spolupráci a po dobu 5 (pěti) let po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy o spolupráci, těchto Obchodních podmínkách, včetně jejich finančních ujednání. Veškerá ustanovení Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek jsou oběma Smluvními stranami považována za důvěrná a za předmět obchodního tajemství. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Pořadatele má E-Tiket nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení uvedené povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a jejím zaplacením není v žádném rozsahu dotčen případný nárok na náhradu škody. Smluvní strany nejsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek, pokud zpřístupnění těchto informací vyžaduje obecně závazný právní předpis. I v takovém případě se Smluvní strany zavazují učinit potřebné kroky pro zachování mlčenlivosti o veškerých finančních ujednáních, jež jsou obsahem Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek.
 8. Pořadatel se zavazuje po celou dobu platnosti Smlouvy o spolupráci i po jejím skončení zachovávat mlčenlivost o všech neveřejných informacích o Prodejní síti, zejména o neveřejné části Adminu včetně zdrojových kódů, ke kterým Pořadatel získal přístup na základě uzavření Smlouvy o spolupráci. Všechny tyto informace jsou oběma smluvními stranami považovány za důvěrné a za předmět obchodního tajemství E-Tiket. Pořadatel nesmí jakékoli z těchto informací využít ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu E-Tiketu. Pořadatel se dále zavazuje, že nebude žádným způsobem kopírovat a dále zveřejňovat obsah internetových stránek www.e-tiket.cz bez předchozího písemného souhlasu E-Tiket. V případě porušení povinností sjednaných v tomto odstavci má E-Tiket nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 75.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení kterékoli uvedené povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a jejím zaplacením není v žádném rozsahu dotčen případný nárok na náhradu škody.
 9. Pořadatel se zavazuje informovat E-Tiket o případných změnách všech údajů, které jsou potřeba pro plnění povinností dle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek.

VII. Doba trvání Smlouvy o spolupráci a ukončení Smlouvy o spolupráci a změny Obchodních podmínek

 1. Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu o spolupráci vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 3 (tří) měsíců s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
 2. E-Tiket je oprávněn od Smlouvy o spolupráci odstoupit v případě, že je Pořadatel v prodlení s plněním jakýchkoliv finančních závazků dle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy má E-Tiket nárok na zaplacení odměny za Vstupenky prodané ke dni odstoupení od Smlouvy o spolupráci. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčeny žádné nároky na zaplacení Smluvních pokut dle Smlouvy o spolupráci a dle těchto Obchodních podmínek. Odstoupením od Smlouvy o spolupráci se Smlouva o spolupráci ruší s účinky do budoucna podle § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku.
 3. Tyto Obchodní podmínky může E-Tiket jednostranně měnit s tím, že změnu uveřejní na internetových stránkách uvedených v čl. I. odst. 15 těchto Obchodních podmínek a o změně bude následně informovat Pořadatele e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o spolupráci. Změna Obchodních podmínek je účinná od 7. dne po doručení oznámení o změně těchto Obchodních podmínek Pořadateli a zveřejnění nového znění Obchodních podmínek na internetových stránkách uvedených v předchozí větě, ledaže Pořadatel do 7. dne od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek Smlouvu o spolupráci vypoví podle následující věty. Pokud Pořadatel nesouhlasí se změnou těchto Obchodních podmínek, je oprávněn Smlouvu o spolupráci vypovědět, a to do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. Výpovědní lhůta je 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi E-Tiket.
 4. Oznámení o změně těchto Obchodních podmínek je možné zaslat Pořadateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o spolupráci. V takovém případě se za okamžik doručení oznámení o změně Obchodních podmínek považuje den následující po dni odeslání oznámení z e-mailové adresy E-Tiket uvedené v záhlaví Smlouvy o spolupráci. Pořadatel podpisem Smlouvy o spolupráci přebírá veškeré riziko funkčnosti jeho e-mailové schránky a není oprávněn namítat, že mu nebylo oznámení o změně Obchodních podmínek doručeno z jakýchkoliv technických či administrativních důvodů.
 5. V případě, že Pořadatel svého práva nevyužije a Smlouvu o spolupráci dle odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek nevypoví, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek vyslovil souhlas.
 6. V případě, že Pořadatel vypoví Smlouvu o spolupráci dle odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek z důvodu jejich jednostranné změny, avšak práva a závazky vzniklé před vypovězením Smlouvy o spolupráci nebudou v době ukončení této Smlouvy vypořádána, Smluvní strany je vypořádají v souladu se Smlouvou o spolupráci a zněním Obchodních podmínek účinném před změnou, která byla důvodem pro výpověď této Smlouvy.

VIII. Zpracování osobních údajů

 1. Smluvní strany společně zpracovávají osobní údaje Zákazníků za účelem prodeje Vstupenek a řádného uskutečnění Akce. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tzv. GDPR jsou Smluvní strany společnými správci a ujednáními obsaženými v tomto čl. VIII. plní svoji povinnost dle čl. 26 GDPR.
 2. Zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje Zákazníků získané prostřednictvím E-Tiket při nákupu Vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení Vstupenky či jiného zboží, a dále další údaje vyžadované Pořadatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění Akce.
 3. Prostředkem zpracování prováděným Smluvními stranami je Admin, do které E-Tiket Pořadateli zajišťuje přístup.
 4. E-Tiket zajišťuje standardy minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů v Adminu, kterými jsou: elektronické zabezpečení, přístupová práva, antivirová ochrana, bezpečnostní zálohy a přístup pouze autorizovaných osob.
 5. Pořadatel se zavazuje dodržovat následující standardy technického a organizačního zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů:
  1. zajistit elektronické zabezpečení a antivirovou ochranu všech zařízení, prostřednictvím kterých se bude do Adminu vstupovat,
  2. neexportovat osobní údaje z Adminu a neukládat je na svých zařízeních, pokud to není nezbytně nutné pro realizaci Akce nebo pro účely zasílání marketingových nabídek Zákazníkům, pokud k tomu dal Zákazník výslovný souhlas,
  3. nosiče informací, na kterých budou zaznamenány zpracovávané osobní údaje, musí být uloženy v uzamčené místnosti,
  4. zpracovávané osobní údaje nesmí být ukládány na nosiče informací přístupné třetím osobám (např. běžně přístupná internetová síť),
  5. zpracovávané osobní údaje nesmí být poskytnuty ani jinak zpřístupněny třetím osobám,
  6. všechny osoby, které budou přicházet do kontaktu se zpracovávanými osobními údaji, musí být řádně poučeny a zavázány mlčenlivostí (trvající i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací),
  7. přístup k zařízením a úložištím, na kterých dochází ke zpracovávání osobních údajů, musí být chráněn heslem,
  8. přístupová práva do Adminu budou mít k dispozici pouze pracovníci Pořadatele, jejichž pracovní zařazení to vyžaduje a kteří budou proškoleni ohledně zpracování osobních údajů. Tito pracovníci budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
 6. Pořadatel bere na vědomí, že zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany E-Tiket se řídí Zásadami a potvrzuje, že se s nimi seznámil – https://e-tiket.cz/obchodni-podminky/ sekce GDPR. Pořadatel se zavazuje při zpracování osobních údajů Zákazníků Zásady dodržovat a nečinit nic, co by ve vztahu k Zákazníkům mohlo mít za následek porušení Zásad jak ze strany Pořadatele, tak ze strany E-Tiket.
 7. Pořadatel není oprávněn dle tohoto čl. VIII. zpracovávat osobní údaje Zákazníků pro jiné účely než je prodej Vstupenek a řádné uskutečnění Akce. Po naplnění tohoto účelu se Pořadatel zavazuje osobní údaje Zákazníků dále nezpracovávat, pokud k tomu nemá jiný právním předpisem stanovený titul. Pokud k tomu dá Zákazník výslovný souhlas, předá E-Tiket Pořadateli osobní údaje Zákazníka pro účely zasílání marketingových nabídek Pořadatele. Pořadatel se v souladu se Zásadami zavazuje zpracovávat osobní údaje Zákazníků pro účely marketingových nabídek maximálně po dobu 3 let a umožnit Zákazníkům jejich souhlas s tímto zpracováním jednoduchým způsobem odvolat. Pro účely zasílání marketingových nabídek nejsou Smluvní strany společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR a zpracování osobních údajů Zákazníků Pořadatelem probíhá na jeho vlastní odpovědnost.
 8. E-Tiket plní ve vztahu k Zákazníkům prostřednictvím Zásad povinnosti vyplývající z čl. 15-22 GDPR (právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vnést námitku a automatizované individuální rozhodování) a informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR. To Pořadatele nezbavuje uvedených povinností, pokud je o jejich splnění ze strany E-Tiket či Zákazníka požádán. Jakékoliv žádosti Zákazníků týkající se zpracování jejich osobních údajů je Pořadatel povinen E-Tiket neprodleně oznámit a postupovat při jejím vyřízením v součinnosti a dle pokynů E-Tiket.
 9. Smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů na základě tohoto čl. VIII.
 10. Každá ze Smluvních stran se zavazuje oznámit druhé Smluvní straně neprodleně veškeré případy náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům zpracovávaným podle tohoto čl. VIII.
 11. Smluvní strany se zavazují, že budou zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy a tímto čl. VIII. Nebude-li některá ze Smluvních stran moci z jakýchkoli důvodů zajistit dodržování povinností stanovených příslušnými právními předpisy, tímto čl. VIII. či pokyny druhé Smluvní strany v dohodnutých případech, zavazuje se o tom neprodleně informovat druhou Smluvní stranu, která je v takovém případě oprávněna pozastavit dotčené zpracování osobních údajů a/nebo odstoupit od této Smlouvy.
 12. Smluvní strany berou na vědomí, že dojde-li při zpracování osobních údajů dle tohoto čl. VIII. k porušení povinností uložených GDPR, odpovídají za ně dotčeným subjektům údajů společně a nerozdílně. Případná odpovědnost kterékoliv ze Smluvních stran vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR za správní delikty při zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními GDPR.
 13. Ke dni ukončení Smlouvy o spolupráci je Pořadatel povinen ukončit zpracovávání veškerých osobních údajů Zákazníků, které převzal od E-Tiket za účelem prodeje Vstupenek a řádné realizace Akce a již je pro tento účel nepotřebuje.
 14. Právní vztahy Smluvních stran týkající se zpracování osobních údajů, které nejsou blíže upraveny v tomto čl. VIII., se řídí příslušnými ustanoveními GDPR a jinými příslušnými právními předpisy České republiky.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy neupravené Smlouvou o spolupráci nebo těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Veškeré změny Smlouvy o spolupráci lze činit jen písemně, není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o spolupráci dohodnuto jinak.
 3. Vylučuje se aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 556 odst. 2, § 557, § 558 odst. 2, § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum) a § 1936 odst. 1 (povinnost přijetí plnění třetí osobou).
 4. Smlouva o spolupráci vč. těchto Obchodních podmínek obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy o spolupráci a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy o spolupráci. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě o spolupráci ani projev po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Vzdát se práva či prominout dluh ze Smlouvy o spolupráci lze pouze na základě písemné dohody stran Smlouvy o spolupráci.
 5. V případě, že se kterékoli ustanovení Smlouvy o spolupráci vč. těchto Obchodních podmínek stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci platná, pokud z povahy Smlouvy o spolupráci nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy o spolupráci.
 6. Pořadatel přebírá podle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
 7. Každá ze Smluvních stran se tímto vzdává práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy o spolupráci podle ustanovení § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.
 8. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že žádný závazek podle Smlouvy o spolupráci není fixním závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku.
 9. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy o spolupráci jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, a tedy Smlouva o spolupráci není adhezní smlouvu ve smyslu § 1798 Občanského zákoníku.

V Praze dne 31.5.2021